Ühendus Puise Külaselts

P Õ H I K I R I

 I  ÜLDSÄTTED

1.1. Ühendus Puise külaselts (edaspidi ühendus) on Lääne maakonnas, Haapsalu linnas määramata ajaks asutatud vabatahtlik mittetulundusühing, mille põhitegevus ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Ühenduse tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmär-kide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata.

1.2. Ühenduse liikmeteks on füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad Puise külaelu arengut.

1.3. Ühendus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest ning käesolevast põhikirjast.

1.4. Ühendus on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mitte-tulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

1.5. Ühenduse nimi on Ühendus Puise Külaselts.

1.6. Ühenduse majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

1.7. Ühendus on asutatud 27.detsembril 2000.aastal, Puise külas, Ridala vallas.

II TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1. Ühenduse tegevuse eesmärk on Puise külakogukonna ühistegevuse koordineerimine ja arendamine, küla ja piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.

2.2. Ühenduse tegevuse ülesanded on :

2.2.1. ühendada Puise küla arengust huvitatud isikuid ning korraldada nende omavahelist koostööd;

2.2.2. korraldada kultuurilist- ja vabahariduslikku ühistegevust kodukülas;

2.2.3. säilitada ja arendada kodukoha kultuuri ja traditsioone kodulooliste uuringute kaudu;

2.2.4. teadvustada ja säilitada küla loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtusi;

2.2.5. korraldada seltskonnategevust, kultuuriüritusi, külapäevi;

2.2.6. aidata kaasa küla territooriumile jääva Matsalu Rahvuspargi säilimisele ning turistidele atraktiivsemaks muutmisele;

2.2.7. otsida võimalusi turisminduse arendamiseks Puise külas;

2.2.8. korraldada küla heakorra parandamiseks heakorratalguid ja kaunima maakodu konkursse;

2.2.9. otsida võimalusi küla majandusliku arengu toetamiseks.

2.3. Eesmärkide ja ülesannete täitmiseks vahendite leidmiseks ühendus:

2.3.1. osaleb projektikonkurssidel;

2.3.2. esitab rahataotlusi ühistegevuse arendamiseks;

2.3.3. osaleb koos samalaadsete mittetulundusühingutega ühisprojektides;

2.3.4. arendab koostööd teiste seltside, liitude, organisatsioonide, firmade ja üksikisikutega;

2.3.5. sõlmib lepinguid ruumide, hoonete ja rajatiste rentimiseks ning haldamiseks;

2.3.6. kultuuri- ja vabaharidusalase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil viib läbi ühekordseid tuluõhtuid, korraldab loteriisid ja näitusmüüke ning võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi;

2.3.7. vastavalt võimalustele loob soodustingimusi ühenduse liikmetele ühenduse vara kasuta-misel, kursustel ja üritustel osalemisel;

2.3.8. teeb vajadusel nii kohalikes kui ka riikllikes instantsides ettepanekuid küla ja piirkonna arengut puudutavates küsimustes.

III LIIKMEKS VASTUVÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga täisealine kodanik ja juriidiline isik, kes soovib arendada ühenduse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitades ühen-duse juhatusele kindlaksmääratud vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma ühen-duse põhikirja.

3.2. Ühenduse liikmeks võivad olla juriidilised isikud, kes aitavad oma tegevusega kaasa ühenduse eesmärkide elluviimisele ning osalevad aktiivselt ühenduse tegevuses ning tasuvad regulaarselt liikmemaksu.

3.3. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab ühenduse juhatus või põhikirja punktis 4.4. toodud juhul üldkoosolek.

IV VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Ühenduse liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel ühendusest välja astuda, välja-astumise otsuse teeb ühenduse juhatus.

4.2. Ühenduse liikme võib ühendusest välja arvata juhatuse otsusega, kui liige:

4.2.1 ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;

4.2.2 ei täida ühenduse põhikirja sätteid;

4.2.3 on ühendust oluliselt kahjustanud moraalselt või majanduslikult;

4.2.4. ei ole pikema perioodi vältel osalenud ühelgi ühenduse üldkoosolekul või ühenduse poolt korraldatud üritusel;

4.3. Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab ühenduse juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse aruta-misel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest. Täiendavate asjaolude selgumisel võib juhatus väljaarvatud liikme ennistada.

4.4. Ühenduse juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse ülevaatamist väljaarvamisele järgneval ühenduse üldkoosolekul.

V LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1. Ühenduse liikmetel on õigus:

5.1.1 osaleda hääleõigusega ühenduse üldkoosolekul;

5.1.2 olla valitud ühenduse juht- ja kontrollorganite liikmeks;

5.1.3 saada ühenduse juht- ja kontrollorganitelt teavet ühenduse tegevuse kohta;

5.1.4 osaleda ühenduse kõigil üritustel ning tegevustes;

5.1.5 algatada ja esitada juhatusele kooskõlastamiseks ühenduse eesmärke toetavaid tegevusi ja projekte;

5.1.6 kasutada vastavalt kehtestatud korrale ühenduse vara;

5.1.7 ühendusest välja astuda.

5.2. Ühenduse liikmed on kohustatud:

5.2.1. tasuma üldkoosoleku poolt määratud ajaks ja suuruses ühenduse liikmemaksu;

5.2.2. järgima ühenduse tegevuses osalemisel ühenduse põhikirja;

5.2.3. teatama ühenduse juhatusele ühenduse liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi, e-posti aadressi ja kontakttelefoni muudatustest kahe kuu jooksul;

5.2.4. tasuma ühenduse liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel;

5.2.5. võtma kokkulepitud korras osa ühenduse tegevusest;

5.2.6. järgima tunnustatud käitumisnorme ning kehtivat seadlusandlust;

5.2.7. täitma endale võetud kohustusi;

5.2.8. kasutama heaperemehelikult ühenduse vara.

VI ÜLDKOOSOLEKU PÄDEVUS

6.1. Ühenduse juhtimis- ja kontrollorganid on:

6.1.1. liikmete üldkoosolek;

6.1.2. juhatus ;

6.1.3. juhatuse esimees ;

6.1.4. revident .

6.2. Ühenduse kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek, millel igal ühenduse liikmel on üks hääl.

6.3. Ühenduse üldkoosoleku pädevuses on:

6.3.1. põhikirja muutmine;

6.3.2. eesmärgi muutmine;

6.3.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

6.3.4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühenduse esindaja määramine;

6.3.5. nõusoleku andmine tehingute sooritamiseks, mille väärtus on 10,000.-€ (kümme tuhat eurot) ja rohkem;

6.3.5 ühenduse juhtimis- ja kontrollorganite pädevuse ning materiaalse vastutuse kindlaks-määramine;

6.3.6. ühenduse ühinemine, jagunemine, likvideerimine;

6.3.7. liikmemaksu suuruse ning tasumise tähtaja määramine.

VII ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMINE

7.1. Ühenduse üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

7.1.1. aastaaruande kinnitamiseks;

7.1.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühenduse liikme-test;

7.1.3. muudel juhtudel, kui ühenduse huvid seda nõuavad.

7.2. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühenduse juhatus vähemalt kaks nädalat enne selle toimumise päeva avaliku teate, milles on näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord ja saadab igale ühenduse liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate kirjalikult või e-postiga. Ühenduse liikmel on õigus kolme päeva jooksul teate kättesaamisest lisada päevakorda täiendavaid punkte.

7.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole ühenduse liikmetest või nende esindajatest. Esindajaks võib olla teine sama ühenduse liige, kellele on antud allkirjastatud volikiri. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv liikmeid, tuleb neljateistkümne päeva jooksul üldkoosolek uuesti kokku kutsuda. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata osalejate arvust.

7.4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

7.5. Ühenduse põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi ühenduse liikmete nõusolek.

7.6. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

VIII JUHATUS

8.1. Ühenduse tegevust juhib ja ühendust esindab juhatus, millel on kolm kuni seitse liiget.

8.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.

8.3. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

8.3.1. juhatuse esimehe valimine;

8.3.2. juhatuse liikmete määramine üldkoosolekul kinnitatud ametikohtadele;

8.3.3. ühenduse üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

8.3.4. aastaaruande koostamine, heakskiitmine ning esitamine üldkoosolekule;

8.3.5. ühenduse tegevuskavade ja eelarve koostamine, selle esitamine üldkoosolekule;

8.3.6. sisekorraeeskirjade määramine ja kinnitamine;

8.3.7. põhivarade soetamise, laenude võtmise, vara pantimise, rentimise ja muude tehingute otsustamine;

8.3.8. koostöölepingute sõlmimine;

8.3.9. liikmete vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaarvamise otsustamine;

8.3.10. liikmete liikmemaksude arvestuse pidamine;

8.3.11. kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja otsuses ettenähtud tingimustel;

8.3.12. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

8.3.13. ühenduse sümboolika kavandite ning statuudi kinnitamine;

8.4. Juhatus esindab ühendust kõigis õigustoiminguis ühiselt, väljaarvatud juhatuse esimees, kes esindab ühendust ilma volikirjata ainuisikuliselt.

8.5. Juhatuse kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele. Juhatusel on õigus võtta vastu otsuseid elektroonilisel teel.

8.6. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

8.7. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete poolthäälteenamusega, juhatuse esime-hel on otsustav hääl.

8.8. Huvide konflikti vältimiseks ei või juhatuse liige osaleda hääletusel, kui otsustatakse temaga või temaga seotud isikuga seostatavat küsimust.

8.9. Koosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

IX JÄRELEVALVE

9.1. Ühenduse üldkoosolek valib ühenduse liikmete hulgast kolmeks aastaks revidendi.

9.2. Revidendil on õigus kontrollida kõiki dokumente ja kaasata eksperte.

9.3. Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

X MAJANDUSTEGEVUS JA VARA

10.1. Ühenduse vahendid ja vara moodustavad:

10.1.1. liikmemaksud;

10.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused või toetused;

10.1.3. fondide sihtotstarbelised eraldused;

10.1.4. sponsorrahad;

10.1.5. kohaliku omavalitsuse toetused;

10.1.6. piirkondlike ja riiklike seltside, liitude toetused;

10.1.7. ühenduse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, loteriidest , näitusmüükidest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvad tulud ning muud laekumised;

10.1.8. majandustegevusest laekunud tulud.

10.2.Ühenduse vahendid ja vara kuuluvad ühendusele ning neid kasutatakse ja käsutatakse ühenduse eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

10.3. Ühendus võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks oma liikmetele ja ühenduse liige ühendusele lepingulisel alusel.

10.4. Ühendus vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

10.5. Juhatus korraldab ühenduse raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruanne kiidetakse heaks ja vormistatakse vastavalt raamatupidamise seaduse §25 sätestatule. Juhatus esitab heakskiidetud aruande üldkoosolekule, millele lisatakse revidendi arvamus. Aruande kinnitab üldkoosolek.

10.6. Ühendus koostab ja esitab muid aruandeid õigusaktides kehtestatud korras.

XI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE

11.1.Ühenduse tegevus lõpetatakse:

11.1.1. üldkoosoleku otsuse alusel;

11.1.2. ühenduse liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

11.1.3. sundlõpetamise korras kohtuotsusega seaduses sätestatud juhtudel.

11.2. Ühenduse lõpetamisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, ühenduse likvideerimisel on õigus esindada ühendust ainult ühiselt.

11.3. Ühendus kustutatakse registrist ühenduse likvideerijate avalduse põhjal.

11.4. Ühenduse likvideerimisel rahuldatakse võlausaldajate nõuded.

11.5. Kasutamata tegevustoetuste raha tagastatakse toetuse eraldajatele.

11.6. Allesjäänud vara võib jagada ühenduse liikmete vahel või üle anda samalaadsete ees-märkidega mittetulundusühingutele, ühendustele, seltsidele.

11.7. Ühenduse vara, õiguste, kohustuste ja liikmetega seonduv ning lõpetamise kord on regu-leeritud mittetulundusühingute seadusega.

XII MUUD SÄTTED

12.1. Ühenduse põhikirjas reguleerimata küsimused lahendatakse seadusandlusega või teiste õigusaktidega sätestatud korras.

Ühenduse Puise Külaselts põhikirja muudatused on vastu võetud ühenduse üldkoosolekul 25.mail 2019.aastal.